Psychologia komunikacji

Lokalizacja Görlitz
Tryb studiowania dzienny
Tytuł licencjat
Czas trwania 7 semestrów
Liczba punktów ECTS 210
Rekrutacja na studia semestr zimowy
Limit miejsc Numerus Clausus

 

Opis kierunku

Komunikacja jest nieodzownym elementem życia społecznego i przebiega w różny sposób na różnych jej płaszczyznach. Ważne jest to z kim się komunikujemy i za pomocą jakich narzędzi. W dobie dygitalizacji dynamiczny rozwój nowych technologii niesie ze sobą nowe możliwości komunikacji, i z tym związane problemy i wyzwania. Studia na kierunku pozwolą Ci zdobyć wiedzę z zakresu pschologii, cyberpsychologii oraz rozwinąć umiejętności w zakresie doradztwa i coachingu.

Kryteria

- Matura
 

 

Perspektywy zatrudnienia

Absolwenci kierunku Psychologia komunikacji znajdą zatrudnienie w zawodach związanych z mediami cyfrowymi, coachingiem, zarządzaniem zasobami ludzkimi i komunikacją wewnętrzną w firmie. W szczególności w takich dziedzinach jak:
- rekrutacja pracowników i koordynowanie ich rozwoju zawodowego- organizacja szkoleń i innych form dokształcania zawodowego,
- coaching indywidualny i zespołowy,
- projektowanie interfejsu użytkownika, 
- doradztwo w zakiesie szkoleń z wykorzystaniem technologii informatycznej / E-learningu,
- ewaluacja technologii cyfrowych,
- doradztwo w zakresie nauczania z wykorzystaniem technologii cyfrowych,
- współpraca z instytucjami prowadzącymi badania rynku i instytucjami zajmującymi się badaniem opinii publicznej,
- współpraca z wydawnictwami.